Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Tümü Bölüm Hakkında

Bölüm Başkan V. : Prof.Dr. Seyhan TAŞ Vizyon: Bölüm olarak vizyonumuz - - Bilimsel ve etik değerler doğrultusunda bilgi kaynaklarını etkin şekilde kullanarak geleceğe yön verebilen, ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilecek kendine güvenen dünya insanları yetiştiren, - ?Geçmişi ve bugünü bilimsel bakışla analiz edip sağlıklı biçimde anlamayı ve ulaştığı sonuçları insanlıkla paylaşmayı esas alarak, bilgi üretiminde ve yükseköğretim alanında örnek olan, - Uluslararası ilişkiler alanında tecrübeli akademik kadromuz ile, bu alanda öncü ve gelişmeleri takip eden, öğrencilerini en etkin biçimde üniversite sonrası hayata hazırlayan, - Ulusumuzu oluşturan bireylerin yaşam düzeylerinin geliştirilmesinde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yoluyla katkı sağlayacak düşünce, bilgi ve becerilere sahip, diğer insanların sorunlarına karşı duyarlı insan gücünü yetiştiren - Bünyesindeki birimlerin alanlarında yapılacak bilimsel çalışma ve araştırmalarla sorunlarının çözümüne ve bu yolla ülkemizin gelişme ve kalkınmasına katkı veren, - Sürekli gelişme içinde, yüksek eğitim-öğretim kalitesi, üretken bilimsel faaliyetleri, paydaşlarla etkileşim, işbirliği ve memnuniyet odaklı sağladığı eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında önde gelen bölümler ile işbirliği ve rekabet içerisinde olan, uluslararası alanda tanınan ve bilimsel gelişmeye katkı sunan, - Gerek uluslararası ve bölgesel düzeyde gerekse Türkiyenin dış ilişkilerinde yoğun bir dinamizmin yaşandığı günümüzde Türkiyenin ve dünyanın en saygın ve iddialı akademik kurumları arasında yer alan bir bölüm olmaktır.  Misyon: Bölüm olarak misyonumuz, hızla büyük bir köy haline gelen dünyamızda, geçmişinden aldığı büyük tecrübenin ışığı altında bu hızlı değişimi doğru okuyabilen, sahip olduğu özgüveni ile bu değişime ayak uydurabilen, başkalarının fikirlerine önyargısız yaklaşabilen, yeniliğe açık, eleştirel bakış sahibi, kolektif çalışma yeteneğine sahip, genel kültürü yüksek, duyarlı bireyler yetiştirmek, böylelikle ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu uzmanların yetişmesine olanak vermek, bunun yanında öğrencilerimizin iş ve kariyer beklentilerine cevap vererek onları geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlamaktır.Bununla birlikte bölümümüz çağdaş bilgi ve kültür ile donanmış, iletişim becerisine sahip, araştırma, analiz ve sorunların üstesinden gelebilme becerisi olan, çevresine önderlik edebilecek yapıda olan, araştırma yapan ve bulguları topluma aktarma yükümlülüğünü evrensel standartlarda en ideal şekilde yürütmeyi görev edinen uluslararası standartlara uygun bireyler yetiştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında söz konusu bilgilerle donanmış onları karşılaştıkları sorun ve verileri süratle metodolojik ve analitik disiplin içerisinde tahlil etmeyi sağlayacak entelektüel donanıma sahip yaşamın seyircisi değil, katılımcısı ve biçimleyicisi olacak bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Program Dili: Türkçe  Program Tanımı: Küresel sistemin dinamiklerini disiplinlerarası bakış açısı, uluslararası ilişkilerin temel ilkeleri ve analitik düşünceyle irdeleyebilenlerin bölümü Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelerden diplomatik ilişkilere ve bu ilişkilerin tarihsel süreçlerine kadar birçok olay, olgu ve sorunu siyaset biliminin temel ilkeleriyle analiz edebilen, çok yönlü bir bakış açısı ile kavrama ve değerlendirme becerisine sahip insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde Siyaset Bilimi ve uluslararası ilişkiler, sadece ülkeler arasında değil, toplumlar, sivil toplum örgütleri, bireyler ve uluslar-üstü aktörler arasındaki ilişkileri ve gelişmeleri de kapsamaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, bu çok katmanlı ilişkiler ağını küresel düzlemde çözümleyebilen, dış ve iç politika hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip, uluslararası ilişkilerde kavramsal çerçeve ve kuramsal yaklaşımlara hakim, disiplinlerarası araştırmalar yürütebilen, alanında uzmanlaşmış, analitik düşünebilen, küreselleşme sürecinin dinamiklerine uyum sağlayabilen, ülkemizin rekabet ve temsil gücünü artırabilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştirilmesine olanak vermektedir.  İstihdam Olanakları: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu öğrencilerimiz hem kamu sektöründe hem de özel sektörde iş imkânına sahiptirler. Mezunlarımız, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklarda çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında ve bankalarda çalışılabilir, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi devlet bürokrasisinin üst kademelerinde görev yapabilirler. Yine aynı şekilde uluslararası iktisadi ve ticari ilişkiler konularında da yetişen öğrencilerimiz özel sektörün her kolunda iş imkânına sahiptirler. Mezunlarımız, açılan sınavlarda başarı gösterirlerse, diplomasi alanında çeşitli unvanlarla görev alırlar. Mezunlarımız ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşlarında, siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, kamuoyu araştırma şirketlerinde, medyada ve BM, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde çalışabilirler ve farklı kademelerde yönetici olarak da görev yapabilirler.  Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve kendi alanında yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.  

...