Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

I. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ101

Türk Dili I

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği: Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamaktır. Ayrıca, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Türk Dili dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ121

İngilizce I

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar; başlangıç ve orta düzey öğrencilerine pratik konuşma becerisi kazandırmak; İngilizce’nin uluslararası kullanımı ve ilgili konular; görsel sunumlar; çeşitli öğretim teknikleri; Dinle-Konuş yöntemleri; iletişimsel yaklaşım, Doğal yaklaşım.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ191

İleri Düzey İngilizce I

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Bu ders, ders katılımcılarını CEFR dil seviyeleri içerisinde İngilizce başlangıç seviyesinden (A1) bir üst basamak olan A2 seviyesine geçişini sağlamayı amaçlamaktadır. Dilbilgisi alanı: edilgen yapı, zorunluluk bildirme kipi, şimdiki zaman, zıtlık bildiren yapılar ve üstünlük zarfları/ Günlük kullanım: sipariş, nakliye ve teslimattan bahsedebilme, reklam ve reklam yöntemleri, randevulaşma, ulaşım, iş seyahati, konaklama ve ofis dışı eylemlerden bahsetme

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ141

Beden Eğitimi I  (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği: Beden Eğitiminin tanımı, beden eğitiminin amacı, beden eğitiminin bölümleri, spor, oyun, jimnastik, sporun tanımı, Türkiye’de yapılan spor çeşitleri, sporun sınıflandırılması, oyunun tanımı, oyunun amacı, beden eğitimi yönünden oyun jimnastiğin tanımı, jimnastiğin amacı, çeşitleri, hareket, hareketlerin kaynaklara göre dağılımı, kasların çalışmalara göre ayırımı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ143

Güzel Sanatlar I (Müzik) (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği: Atatürk İlkeleri ışığında O’nun güzel sanatlara verdiği önem, müzik sanatının kültürümüzdeki yeri, evrensel sanat kalıplarında ileri toplum yaratılmasına imkan verecek olan etkinliklerin tanımlanması ve tanıtılması; müzik sanatının, aynı zamanda nota-solfej eğitimi ile öğretilmesi.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ145

Güzel Sanatlar I (Resim) (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği: Serbest nokta çalışması, çizgi çalışması, grafiksel olarak isim ve unvan çalışması, tonlama çalışması, dokuma çalışması, afis çalışması, iç yapı çalışması.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ147

Tiyatroya Giriş I  (Seç.) 

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği: Güzel Sanatlar alanında yeteneklerini kullanmak isteyen öğrencilere seçmeli olarak uygulanacak, drama, sahne, diksiyon, rol yeteneği alanlarında eğitim verilecektir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ149

Halk Bil. ve H. Oyunl. I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği: Halkbiliminin Doğuşu ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi. Karşılaştırmalı Kuram, Fin Yöntemi ve Türkiye’deki Uygulanışı. Propp Yöntemi ve Elazığ Masalları. Yapısalcılık, C. Levi-Strauss ve Dede Korkut’ta Renkler.Farklı Yörelere Özgü Halk Oyunlarının Oyunsal Tanıtımları; Kostüm ve Müzik Özelliklerinin İncelenmesi; Değişik folklorik özellikleri yansıtan halk oyunları, Coğrafi ve diğer etkinliklerden kaynaklanan farklı yöre karakterleri ve kişilik yapılarının incelenmesi; Çifte telli, Ege zeybek; Eskişehir, Silifke, Bitlis ve Artvin yöreleri halk oyunlarının öğretimi; Halk Oyunları ve Kültür İlişkisinin İncelenmesi; Halk Oyunlarının Birinci ve İkinci Kademe Okullarında Nasıl Uygulanacağının Öğretilmesi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ1001

Uluslararası İlişkilere Giriş

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği: Programın temel derslerinden birisi olan bu ders öğrencilere Uluslararası İlişkiler dilini, kavramlarını ve düşüncelerini sunar. Uluslararası İlişkilerin doğasının açıklanmasında kullanılan farklı teorik bakış açıları, ana paradigmaları ve güvenlik, ulusçuluk, egemenlik, güç ve çatışma gibi kavramları inceler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ1003

Siyaset Bilimine Giriş I

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Tarihten ekonomik, sosyolojik ve siyasal yapı örnekleri kapsamında Doğu-Batı karşılaştırması; Eski Yunan siyasi düşüncesi: Parmenides, Herakleitos, Platon, Aristoteles, Aristphanes, Demokritos ve Epikuros, Diogenes ve Stoacılık; Roma’da felsefi ve siyasal düşünceler: Cicero, Seneca, Plutarkos ve Marcus Aurelius, Roma iktisadi, siyasal askeri ve hukuksal yapısının analizi; Orta Çağ’da siyaset ve din, İslam toplumlarının genel siyasal özellikleri, Batı’nın yükselişi çerçevesinde siyasal düşüncelerin aldığı yeni biçimler: Erasmus ve Luther, Machiavelli, Thomas Moore, Thomas Hobbes, Francis Bacon, Baruch Spinoza, Rene Descartes, John Locke, Berkeley, David Hume, Montesquieu, Voltaire, Diderot, J.J. Rousseau, Emmanuel Kant, Alexis De Tocqueville, Auguste Comte, Karl Marx, Friedrich Engels, Richard Wagner, Freud. XIX. ve XX. yüzyılların meşhur devlet adamlarının yaşamöykülerinden örnekler.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ1005

Yönetim Bilimi

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Yönetim ve Örgüt Tanımları; Örgütü Etkileyen Çevresel Faktörler • Yönetim Fonksiyonları-Örgüt ve Örgütleme • Yönetim Fonksiyonları-Planlama • Yönetim Fonksiyonları-Yöneltme (Yönlendirme) • Yönetim Fonksiyonları-Eşgüdümleme(Koordinasyon) • Yönetim Fonksiyonları-Kontrol (Denetim) • Yönetim (Örgüt) Kuramları-Geleneksel Yönetim Kuramı, İnsan İlişkileri Okulu • Modern Yönetim Kuramı-Sistem Yaklaşımı, Durumsallık Yaklaşımı • Yönetimde Z-Teorisi; Japon Yönetim Modeli ve Uygulamaları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ1007

İktisada Giriş I

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Mikro ve makro iktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makro ekonomik politika araçları. İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon nedenleri ve sonuçları ve hızını belirleyen unsurlar. Açık ekonomilerde denge ve politikalar, ödemeler bilançosu dengesi, büyüme ve kalkınma, yeni makro iktisat reel denge etkisi. Klasik ve Keynesyen teorilerinin eleştirisi, portföy seçim teorisi, Parasalcılar: teorik temelleri veya Keynesyen Teorinin evrimi ve modelinin temelleri, yeni Keynesyen Teorinin evrimi ve modelinin temelleri, yeni Keynesyen modelinin politika çıkarımları, iş çevirmeleri teorileri, reel çevirmenleri (RBC) modelleri ve sonuçları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ1009

İşletme Bilimine Giriş

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Temel işletmecilik kavramları, işletmenin amaçları, işletmenin ekonomi içerisindeki yeri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmeler arası antlaşmalar ve birlikler, işletmenin çevresi, işletmenin kuruluş nedenleri, kuruluş aşamaları, işletmenin maliyetleri, işletmenin temel fonksiyonları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ1011

Hukukun Temel Kavramları 

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği: Bu ders çerçevesinde önce temel olarak hukukun ne olduğu işlevleri açısından tanıtılmaktadır. Böylece, hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği onun, düzen, sosyal ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı vurgulanmaktadır. Bu şekilde, hukukla ahlak ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Daha sonra hukuku araştıracak çeşitli bilimlerin özelliği ve hukuk bilimlerinin uygulama ile olan ilişkileri anlatılmaktadır. -Toplumsal düzen ve hukuk kavramı -Hukukun Amaçları -Hukuk Kuralları -Hukukun Kaynakları -Hukuk Kurallarının Yorumu -Kamu hukuku-özel hukuk ayırımı -Kamu hukukunun dalları -Kamu hukukunun temel kavram ve konuları (anayasa, Türkiye’nin idari yapısı, suç kavramı ve unsurları vb.) -Özel Hukukun dalları -Özel Hukukun temel kavram ve konuları (Gerçek ve tüzel kişiler, ehliyet, mülkiyet, sözleşme, haksız fiil, ticari işletme, tacir, kıymetli evrak vb.) Hukukun Temel Kavramları ve Genel Bilgiler; Kamu ve Özel Hukukun Dalları; Hukukun Kaynakları; Hukuki İlişkiler ve Haklar; Hukuki Eylem ve İşlemler; Hakların Edinilmesi ve Hakların Yitirilmesi, Hakların Korunması; Sorumluluk; Yargı Yerleri; İnsan Hakları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BEF107

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Seç.) 

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Bilgi-işlem aracı olarak bilgisayarın tanımı; bilgi-işlem kavramları; bilgisayarı oluşturan unsurlar; yazılım ve donanım; yazılım çeşitleri: Tablolama yazılımları, kelime-işlem yazılımları, veri tabanları: Dosya organizasyonu ve işlem teknikleri, veri tabanı prensipleri, temel uygulamalar bu dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS105

Diksiyon (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği: Dersin tanımı, etkili anlatımın özellikleri, konuşmada hız, solunum ve seslenme, tonlama, söyleyiş yanlışları, güzel ve etkili konuşma, sözlü sunum teknikleri, sınıf içi diksiyon çalışması.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS101

Bilim Felsefesi (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği: Felsefe Nedir? Bilim felsefesinin temel konuları nelerdir? Bilim felsefesinin temel problemleri (sınır problemi, doğrulama, yanlışlama, belgeleme) Bilim tarihi, Bilim tarihi ve Bilim felsefesi ilişkisi, Viyana çevre, Popper’ın bilim felsefesi, Thomas Kuhn’un bilim felsefesi, Postmoderirn bilim felsefesi, eleştirel yaklaşım.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS113

İş sağlığı ve Güvenliği I (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği: İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi, Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği, iş hukuku, temel hukuk, ilk yardım, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, toplam kalite entegre yönetimi, kimyasallar ve tehlikeleri, yangından korunma yöntemleri, iş güvenliği mevzuatı, iş güvenliği eğitim metotları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS103

Girişimcilik ve Strateji I (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği: Girişimcilikle ilgili kavramlar, tanımlar, Türkiye’ de ve Dünya’ da girişimciliğin tarihçesi ve gelişimi, girişimcide bulunması gereken özellikler, girişimciliğin unsurları, girişimcilik süreci, yaratıcılık faktörleri, aşamaları ve teknikleri, yenilik ve yenilikçilik ve ilkeleri, girişimcinin finansman kaynakları, girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürme, girişimcilerin başvurabileceği kurumlar, iş planı oluşturma, iş planının değerlendirilmesi, gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar, Avrupa’daki fon kaynakları uluslararası girişimcilik faaliyetlerinin anlatımı ile dersi alan öğrencinin kendi iş fikrini üretmesi, iş planını yazılı olarak oluşturması ve bunun sunumu ile ilgili bir örnek çalışma olacaktır.

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ151

Fotografi I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği: Ders içeriği ile ilgili bilgilendirme; Fotoğrafın Tanımı/Tarihçesi, Fotoğraf Sanat İlişkisi, Fotoğraf Makinesinin Tanıtılması, Diyafram/Enstantane, Kompozisyon Kuralları, Sadelik / Basitlik /Belirginlik, Fotoğrafta Zamanlama, Işık (Ters Işık /Yanal Işık /Kontrast), Doku, Ritm /Şema, Perspektif, Öğrenilen Kompozisyon Öğeleri, Özgün Fotoğraf Çekimi, Öğrenilen Kompozisyon Öğeleri Kullanılarak, Özgün Fotoğraf Çekimi.

 


II. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ102

Türk Dili II

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği: Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

Yaman, Ertuğrul, Doğru Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Savaş Yayınları, İstanbul, 2007.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ122

İngilizce II

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar; başlangıç ve orta düzey öğrencilerine pratik konuşma becerisi kazandırmak; İngilizce’nin uluslararası kullanımı ve ilgili konular; görsel sunumlar; çeşitli öğretim teknikleri; Dinle-Konuş yöntemleri; iletişimsel yaklaşım, Doğal yaklaşım.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ192

İleri Düzey İngilizce II

2

0

2

3

 

Bu ders, ders katılımcılarını CEFR dil seviyeleri içerisinde İngilizce başlangıç seviyesinden (A1) bir üst basamak olan A2 seviyesine geçişini sağlamayı amaçlamaktadır. Dilbilgisi alanı: edilgen yapı, zorunluluk bildirme kipi, şimdiki zaman, zıtlık bildiren yapılar ve üstünlük zarfları/ Günlük kullanım: sipariş, nakliye ve teslimattan bahsedebilme, reklam ve reklam yöntemleri, randevulaşma, ulaşım, iş seyahati, konaklama ve ofis dışı eylemlerden bahsetme

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ142

Beden Eğitimi II (Seç.)

2

0

0

2

 

Ders İçeriği: Beden Eğitiminin tanımı, beden eğitiminin amacı, beden eğitiminin bölümleri, spor, oyun, jimnastik, sporun tanımı, Türkiye’de yapılan spor çeşitleri, sporun sınıflandırılması, oyunun tanımı, oyunun amacı, beden eğitimi yönünden oyun jimnastiğin tanımı, jimnastiğin amacı, çeşitleri, hareket, hareketlerin kaynaklara göre dağılımı, kasların çalışmalara göre ayırımı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ144

Güzel Sanatlar II (Müzik)  (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği: Atatürk İlkeleri ışığında O’nun güzel sanatlara verdiği önem, müzik sanatının kültürümüzdeki yeri, evrensel sanat kalıplarında ileri toplum yaratılmasına imkan verecek olan etkinliklerin tanımlanması ve tanıtılması; müzik sanatının, aynı zamanda nota-solfej eğitimi ile öğretilmesi.

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ146

Güzel Sanatlar II (Resim) (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği: Serbest nokta çalışması, çizgi çalışması, grafiksel olarak isim ve unvan çalışması, tonlama çalışması, dokuma çalışması, afis çalışması, iç yapı çalışması.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ148

Tiyatroya Giriş II  (Seç.) 

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği: Güzel Sanatlar alanında yeteneklerini kullanmak isteyen öğrencilere seçmeli olarak uygulanacak, drama, sahne, diksiyon, rol yeteneği alanlarında eğitim verilecektir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ150

Halk Bil. ve H. Oyunl. II (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği: Halkbiliminin Doğuşu ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi. Karşılaştırmalı Kuram, Fin Yöntemi ve Türkiye’deki Uygulanışı. Propp Yöntemi ve Elazığ Masalları. Yapısalcılık, C. Levi-Strauss ve Dede Korkut’ta Renkler.Farklı Yörelere Özgü Halk Oyunlarının Oyunsal Tanıtımları; Kostüm ve Müzik Özelliklerinin İncelenmesi; Değişik folklorik özellikleri yansıtan halk oyunları, Coğrafi ve diğer etkinliklerden kaynaklanan farklı yöre karakterleri ve kişilik yapılarının incelenmesi; Çifte telli, Ege zeybek; Eskişehir, Silifke, Bitlis ve Artvin yöreleri halk oyunlarının öğretimi; Halk Oyunları ve Kültür İlişkisinin İncelenmesi; Halk Oyunlarının Birinci ve İkinci Kademe Okullarında Nasıl Uygulanacağının Öğretilmesi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ1002

Toplumbilim

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Bilim, Bilimsel Yöntem Süreci -Toplumbilimin Temel Kavramları -Toplumbilimin Doğuşu ve Toplumbiliminin kurucuları -Birey ve Toplum: İşbirliği, Rekabet, Çatışma, Toplumsal Gruplar, Toplumsallaşma -Toplum ve Aile: Aile türleri, Sanayileşmeyle Ailede Görülen Değişmeler -Toplum ve Eğitim: Eğitimi Etkileyen Faktörler, Eğitimin İşlevleri -Toplum ve Siyaset: İktidar, Güç, Otorite, Devlet, Ulus -Toplum ve Din: Dinlerin Toplumlara Etkileri -Toplum ve Ekonomi: Ekonominin Toplumların Gelişimine Etkileri, Fordizm ve Post-Fordizm Üretim biçimleri -Kültür -Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, Toplumsal Tabakalaşma, Kentleşme


 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ1004

Siyaset Bilimine Giriş II

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Tarihten ekonomik, sosyolojik ve siyasal yapı örnekleri kapsamında Doğu-Batı karşılaştırması; Eski Yunan siyasi düşüncesi: Parmenides, Herakleitos, Platon, Aristoteles, Aristphanes, Demokritos ve Epikuros, Diogenes ve Stoacılık; Roma’da felsefi ve siyasal düşünceler: Cicero, Seneca, Plutarkos ve Marcus Aurelius, Roma iktisadi, siyasal askeri ve hukuksal yapısının analizi; Orta Çağ’da siyaset ve din, İslam toplumlarının genel siyasal özellikleri, Batı’nın yükselişi çerçevesinde siyasal düşüncelerin aldığı yeni biçimler: Erasmus ve Luther, Machiavelli, Thomas Moore, Thomas Hobbes, Francis Bacon, Baruch Spinoza, Rene Descartes, John Locke, Berkeley, David Hume, Montesquieu, Voltaire, Diderot, J.J. Rousseau, Emmanuel Kant, Alexis De Tocqueville, Auguste Comte, Karl Marx, Friedrich Engels, Richard Wagner, Freud. XIX. ve XX. yüzyılların meşhur devlet adamlarının yaşamöykülerinden örnekler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ1006

Davranış Bilimleri

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış yaklaşımları; Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar, davranış düzlemi, statü ve rol davranışları, sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. Algılama, öğrenme, kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, insanlar arası iletişim.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ1008

İktisada Giriş II

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Mikro ve makro iktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makro ekonomik politika araçları. İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon nedenleri ve sonuçları ve hızını belirleyen unsurlar. Açık ekonomilerde denge ve politikalar, ödemeler bilançosu dengesi, büyüme ve kalkınma, yeni makro iktisat reel denge etkisi. Klasik ve Keynesyen teorilerinin eleştirisi, portföy seçim teorisi, Parasalcılar: teorik temelleri veya Keynesyen Teorinin evrimi ve modelinin temelleri, yeni Keynesyen Teorinin evrimi ve modelinin temelleri, yeni Keynesyen modelinin politika çıkarımları, iş çevirmeleri teorileri, reel çevirmenleri (RBC) modelleri ve sonuçları.


 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ1010

Siyasi Tarih I 

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği: Birinci Dünya Savaşının ardından başlayan iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı ve onun ardından başlayan Soğuk Savaş döneminin tüm gelişmeleri ve Soğuk Savaşın sona ermesi ile başlayan yeni dönemde var olan uluslararası sistemler, uluslararası ilişkilerin seyri, uluslararası güç olan devletlerin geçirdikleri siyasal evrimler ve bunların devletlerarası İlişkilere, dış politikalara yansıyışı ana başlıkları olmak üzere, bu dönemin dünya diplomasi tarihi, 1789 Fransız Devrimi'nden, 1914'te Birinci Dünya Savaşının başlamasına kadarki dönemde var olan uluslararası sistemler, uluslararası ilişkilerin seyri, uluslararası güç olan devletlerin geçirdikleri siyasal evrimler ve bunların devletlerarası İlişkilere, dış politikalara yansıyışı ana başlıkları olmak üzere, bu dönemin Dünya Diplomasi Tarihini içermektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ1012

Anayasa Hukuku

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Anayasa, Anayasa'nın diğer yasalarla ilişkisi, Anayasal kurumlar, Anayasa'dan doğan hak ve yükümlülükler, İdari Hukuk'un tanımı ve önemi, hükümetin idari yapısı, merkezi ve yerel yönetimler, İdari Hukuk'ta yasal kontrol konularını içerir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BEF108

Enformatik ve Bilgisayar (Seç.)

3

0

3

2

 

Dersin İçeriği: Bu ders Windows’u kullanarak ileri derecede bilgisayar kullanma kabiliyetini sağlar. Ders içerik olarak tablolama yazılımlarını, veritabanı yönetimini, word processoru ve uygulamalı programlarla (Microsoft Excel, Access and Powerpoint) istatistiksel yazılım çalışmalarını kapsar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS110

İşaret Dili (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği: Parmak alfabesi, aile ve çevresi, vücut ve sağlık, ev ve ev eşyaları, yiyecek ve içecekler, giyecek ve takılar, duygular, zaman dilimleri, okul ve eğitim, taşıtlar ve trafik, sayılar, meslekler, renkler, müzik aletleri, spor, coğrafya, isimler, zıt anlamlılar, günlük konuşma ve soru cümleleri konularını kapsamaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS114

İş Sağlığı ve Güvenliği II (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği: İş kazaları – meslek hastalıkları, ergonomi, istatistik, risk etmenleri, iş hijyeni, iş sağlığı güvenliği kurulları, ulusal iş sağlığı ve güvenliği kişisel koruyucu donanımlar, yangın ve çeşitleri, biyolojik fiziksel risk etmenleri, iş sağlığı ve güvenliği levhalar ve işaretler, 6331 sayılı iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliğinde iletişim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri.

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS104

Girişimcilik ve Strateji II (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği: Girişimcilikle ilgili kavramlar, tanımlar, Türkiye’ de ve Dünya’ da girişimciliğin tarihçesi ve gelişimi, girişimcide bulunması gereken özellikler, girişimciliğin unsurları, girişimcilik süreci, yaratıcılık faktörleri, aşamaları ve teknikleri, yenilik ve yenilikçilik ve ilkeleri, girişimcinin finansman kaynakları, girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürme, girişimcilerin başvurabileceği kurumlar, iş planı oluşturma, iş planının değerlendirilmesi, gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar, Avrupa’daki fon kaynakları uluslararası girişimcilik faaliyetlerinin anlatımı ile dersi alan öğrencinin kendi iş fikrini üretmesi, iş planını yazılı olarak oluşturması ve bunun sunumu ile ilgili bir örnek çalışma olacaktır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS108

Halkla İlişkiler (seç)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği: Halkla ilişkilerin tanımı, tarihsel gelişimi, amacı, önemi, ilkeleri, nitelikleri, teknikleri, halkla ilişkiler eğitimi, mesleği, birimleri, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulamaları, mevzuatı, sorunları konularını kapsamaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ 152

Fotografi II (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği: Ders İçeriği ile Bilgiler; Fotoğraf Kompozisyonunda Renkler, Sıcak-Soğuk Renkler, Kontrast /Uyum, Siyah-Beyaz Fotoğraf, Kompozisyonda Denge, Fotoğrafta Oran ve Orantı Kuralı, Mekan Fotoğraf Çekimi, Fotoğrafta Hız ve Hareket, Fotoğrafta Detay Çekimi, Figür /İnsan, Karakter ve İfade, Öğrenilen Kompozisyon Öğeleri Kullanılarak, Özgün Fotoğraf Çekimi, Öğrenilen Kompozisyon Ögeleri Kullanılarak, Özgün Fotoğraf Çekimi.

 


III. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ221

İngilizce III

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar; başlangıç ve orta düzey öğrencilerine pratik konuşma becerisi kazandırmak; İngilizce’nin uluslararası kullanımı ve ilgili konular; görsel sunumlar; çeşitli öğretim teknikleri; dilbilgisi ağırlıklı; Dinle-Konuş (Audio-Linguol) yöntemler; iletişimsel yaklaşım; doğal yaklaşım.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ291

İleri Düzey İngilizce III

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Bu ders öğrencilerin CEFR dil seviyelerine göre A2 düzeyinden B1 düzeyine ilerlemelerine yardım eder ve iş İngilizcesi öğretir. Dilbilimsel alan: Zaman yapıları ve sayılabili ile sayılamayan isimleri öğretimi. Ayrıca; sıfat, zarf , adıl ve kaynakça kelime kategorilerinin öğretimi. Günlük kullanım: İletişimi ilerletmek, alışkanlıkları ve gelenekleri açıklayabilmek, takım çalışmaları ve proje çalışmlarında iletişim kurabilmek, müşteri portfoylerninin tanımlanması, istatiksel değerleri yorumlayabilme ile şirket hakkındaki bilgilerin yorumlanmasını gerçekleştirebilmek.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ223

Atatürk İlk. ve İnkılap Tar. I

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği: Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal'in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2001

AB Politikaları

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Bu ders Avrupa Birliği (AB) politikalarının oluşturulma sürecini, özellikle ortak politikalara değinmek suretiyle açıklama amacındadır. AB, evrim çizgisi içinde neredeyse bir devletin kazandığı politika oluşturma güç ve yetkisini kazansa da, politikaları halen gelişme süreci içindedir. Bu noktadan hareketle derste, AB’nin pollitika oluşturma yapı ve süreçleri açıklandıktan sonra, Ortak Tarım Politikası, dış politika ve güvenlik politikası gibi bazı önemli ortak politikalar öğrencilerin katılımıyla ayrıntılı biçimde incelenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2003

İnsan Hakları

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Son çeyrek yüzyıl boyunca “İnsan Hakları” uluslararası ilişkilerde merkezi bir yer tutmuştur. Ders süresince öğrenciler insan ve hak kavramlarının tanımından yola çıkarak insan hakları kavramını irdeler, genel anlamda devletler ve özelde Türkiye açısından önemini kavramaya çalışır, polis, vatandaş gibi farklı aktörler için insan haklarının anlamını sorgular ve insan hakları eğitiminin rasyonelini anlamaya çalışırlar. İnsan haklarının tarihsel gelişim süreci içinde insan haklarının evrimine, özellikle Birleşmiş Milletlerin kuruluşu sonrası insan haklarının günümüz dünyasında geldiği duruma bakarlar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2005

Siyaset Sosyolojisi

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Sivil toplum kavramı ve konu ile ilgili farklı yaklaşımlar, Siyasette rol oynayan toplumsal grupların niteliği, Liderlik; siyasal davranışa yön veren belirleyiciler, Siyasal davranışın, gelir; eğitim, statü, kitle iletişim araçları, kentleşme, göç gibi olgular ışığında kazandığı görünümler; Toplumsal Hareketlerin niteliği;   Vatandaşlık Kavramı, bu kavrama ilişkin değişik yaklaşımlar ve farklı uygulamalardan örnekler. Sosyal süreçlerin siyasal kurumsallaşma üzerindeki etkileri.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2007

Uluslar arası İlişkiler Teorileri

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği: Uluslararası ilişkiler alanında teori olgusu ve teorik yaklaşım, uluslararası ilişkilerde ilk teorik yaklaşımlar, uluslararası ilişkilerde modern yaklaşımlar, uluslararası ilişkiler teorilerinin gelişimi ve bu gelişimi belirleyen faktörler, uluslararası ilişkilerde çevre ve jeopolitik teorileri, uluslararası ilişkiler alanında güç olgusu ve idealizm-realizm çatışması, uluslararası ilişkilere bir siyasal sistem olarak yaklaşan teorileri, uluslararası ilişkilerde sistem, alt sistemler ve yapı olgusu, uluslararası rejim teorileri, uluslararası ilişkilere ekonomik yaklaşımlar, emperyalizm teorileri, uluslararası ilişkilerde kuzey-güney tartışmaları, karar-alma teorileri, uluslararası bütünleşme teorileri, pluralist teoriler, uluslararası ilişkilerde ulus-ötesi yaklaşımlar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2009

Türk Kamu Yönetimi

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Kamu yönetimi kavramı, Kamu hizmeti, Merkezden yönetim (Başkent ve Taşra teşkilatı), Yerinden yönetim (yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları, Türk kamu yönetimi sisteminin sorunları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2011

Siyasi Tarih II

3

0

3

5

 

 Dersin İçeriği: Birinci Dünya Savaşının ardından başlayan iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı ve onun ardından başlayan Soğuk Savaş döneminin tüm gelişmeleri ve Soğuk Savaşın sona ermesi ile başlayan yeni dönemde var olan uluslararası sistemler, uluslararası ilişkilerin seyri, uluslararası güç olan devletlerin geçirdikleri siyasal evrimler ve bunların devletlerarası İlişkilere, dış politikalara yansıyışı ana başlıkları olmak üzere, bu dönemin dünya diplomasi tarihi, 1789 Fransız Devrimi'nden, 1914'te Birinci Dünya Savaşının başlamasına kadarki dönemde var olan uluslararası sistemler, uluslararası ilişkilerin seyri, uluslararası güç olan devletlerin geçirdikleri siyasal evrimler ve bunların devletlerarası İlişkilere, dış politikalara yansıyışı ana başlıkları olmak üzere, bu dönemin Dünya Diplomasi Tarihini içermektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2013

Türk Anayasa Hukuku

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Anayasal kavramlar, anayasaların türleri ve diğer temel kavramlar, devlet, demokrasi ve hükümet sistemleri,  Anayasacılık hareketleri, Hak ve Özgürlük Kavramı, Sosyal Ekonomik ve Siyasal Özgürlükler, Kuvvetler Ayrılığı, Kuvvetler Birliği Ayırımı ve Yansımaları, Çağdaş Anayasaların Özellikleri.

 


IV. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ222

İngilizce IV

2

0

2

3

           

Dersin İçeriği: Ekonomi, maliye, işletme, kamu yönetimi konularında İngilizce okuma; çeviri yapma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi; İngilizce-Türkçe okuma parçaları (okuma parçalarının her birinde geçen önemli sözcüklerin okunuşlarının kavratılması); okuma parçalarının Türkçe karşılıkları ve parçaların Türkçe çevirilerinin işlenmesi; Türkçe-İngilizce çevirilerin örneklenmesi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ292

İleri Düzey İngilizce IV

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Bu dersin amacı CEF B2 seviyesinde verilen yabancı dil gramer konularını konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinde kullanabilmek. Alınan yabancı dilde gerekli dil kurallarını öğretmek ve diğer becerilerle kullanabilmek, verilen seviyede kendini yabancı dili kullanarak çeşitli yollarla ifade edebilmek ve kelime haznesini CEF B2 düzeyi ve üstü düzeyde geliştirmektir. Bu derste öğrenci odaklı olarak ve kitabın içeriği dahilinde CEF B2 düzeyindeki temel konular iletişimsel yaklaşım benimsenerek ve dört temel yetenek dahilinde verilmeye çalışılır. Öğrencinin temel seviyede İngilizce olarak kendini ifade etmesi öngörülür.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ224

Atatürk İlk. ve İnkılap Tar. II

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği: Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2002

Devletler Hukuku

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği: Milletlerarası hukukun bütün klasik konuları son gelişmelerin ışığı altında ele alınmaktadır. Milletlerarası hukukun kaynakları, bu arada ağırlıklı olarak andlaşmalar hukuku; devlet, milletlerarası teşkilatlar ve gerçek kişilerin milletlerarası hukuk kişiliği açısından bu hukuk düzenindeki yeri; devletin yetkisi, bu arada ağırlıklı olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları da kapsamak üzere deniz hukuku; Birleşmiş Milletler düzeninde kuvvet kullanma yasağı, meşrû müdafaa hakkı ve zorlayıcı önlemler uygulamaları da dahil ortak güvenlik sistemi; uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü usulleri bu konular arasındadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2004

Uluslararası Örgütler

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Bu ders, uluslararası sistemin örgütlenmesi, ilkeleri ve yapısı üzerine çalışmaları kapsar. Sistemin uluslararası hukuk, uluslararası politika ve küresel konular üzerindeki etkilerini ve bunlarla ilişkilerini inceler. Ulus-aşırı ilişkiler, kolektif güvenlik, hükümetler arası örgütler, sivil toplum örgütleri ve uluslararası ticaret örgütleri gibi konuları inceler.
Uluslararası örgütlerin metodolojisi, tarihçesi ve son dönemdeki durumu, son dönemde Milletler cemiyeti, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli uluslararası örgütler, üzerinde durulmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2006

Uluslararası Güvenlik

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Uluslar arası güvenliğin anlamı, kapsamı, amacı, ihtiyacı ve önemi, uluslar arası güvenlik sorun alanları, güvenlik amaçlı uluslar arası işbirlikleri,  uluslararası suçlar (terör, narkotik, insan ticareti, uluslar arası güvenlik güçleri / örgütleri (Interpol, Europol ),  BM uluslar arası güvenlik misyonu, Uluslar arası insan haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler ve örgütler

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2008

Küreselleşme ve Güncel Sorunlar

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Ders sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşır. Ulus devletlerin küreselleşmeden nasıl etkilendiği ve küreselleşmenin etkin yönetişimi üzerine eğilir. Ders öğrencilerin küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerine ve ekonomik açıklığa yönelik tehditlere dikkat çeker.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2010

Türkiye ve Avrasya 

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Kafkasya ve Orta Asyada siyasal kurumlar, 1980 sonrası Avrasyada başlıca değişiklikler. Türkiyenin Rusya, Kafkastya ve Orta Asya ile ilişkileri. Enerji politikası ve Türkiye, Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya politikası.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2012

Diplomasi Tarihi 

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği: Modern devletler sisteminin oluşumundan hareketle 'Napolyon Savaşlarının' yerlebir ettiği Avrupa düzeninin Viyana'da (1814-15) yeniden kurulmasından, düzenin yeniden altüst olduğu 1. Dünya Savaşı'na kadar olan süreci kapsar. Kırım Savaşı (1853-55), Prusya'nın İmparatorluğa dönüşümü (1871- Versailles töreni) ve oluşan yeni 'güç dengeleri' üzerinde önemli durulur. Ayrıca, emperyalizm, ulusçuluk, hegemonya ve 'kuvvetler dengesi' kavram olarak incelenir. I. Dünya Savaşı ve takip eden Anlaşmalar dizisi (Versailles, Sèvres ve diğerleri) 90 sene sonra bile dünya ve bölge düzenlerindeki aksaklıkları etkilemeye devam ediyor. İki savaş arası (1919-1939) olarak bilinen dönem, (kırılgan barış dönemi), II. Dünya Savaşı'na giden yol ve Savaş'ın kendisi, bu dersin kapsamına giren zaman dilimini oluşturuyor.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ2014

İdare Hukuku

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: İdare hukuku dersi kapsamında idare, idare hukuku, kamu hizmeti ve benzer kavramların açıklamaları, idare hukukunun doğuşu ve kaynakları, başta anayasa olmak üzere yasalardaki idare ve idare hukukuna ilişkin temel ilke ve kurallar, idare ile hukuk devleti arasındaki ilişkiler, idarenin yetki, görev ve işlemleri, idarenin mali sorumluluğu gibi temel konular olarak ele alınmaktadır. Diğer yandan, Türkiye’nin idari teşkilatı kapsamında merkezi idare ve yardımcı kuruluşları ile yerel idareler ele alınmaktadır. Merkezi idare olarak Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar, yardımcı kuruluş olarak Devlet Planlama Teşkilatı, Danıştay, Sayıştay ve Milli Güvenlik Kurulu’nun hukuki statüleri, görev ve yetkileri ile personeli ve malları incelenmektedir. Yerel yönetimler olarak il özel idareleri, belediyeler ve köyler, hizmet yerinden yönetim kuruluşları da teşkilat kapsamında genel özellikleri ile ele alınan temel konulardır. İdare hukuku dersinin kapsamında memur hukuku da yer almaktadır.

 


V. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ391

Diplomatik Yabancı Dil (İng.) I

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Bu derste öğrenciler branşlarıyla ilgili konularda okuma parçaları çalışırlar. Özel olarak düzenlenmiş bu okuma parçalarında kendi alanlarıyla bağlantılı birçok yeni kelime öğrenirler ve ileride meslekleriyle ilgili yazılmış yayınları kolaylıkla takip ederler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3001

Avrupa Birliği Hukuku

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği: Paris ve Roma antlaşmalarına dayanan Avrupa Birliğinin (AB) kuruluşundan bugüne kadar kaydettiği mesafe, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren Batı Avrupa’daki bütünleşmenin hukuksal yapısı da bu çerçevede incelenip, kendine özgü olan AB hukuk düzeni tüm boyutlarıyla anlatılmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ 3003

Türk Siyasal Hayatı

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Bu ders öğrencilere erken Cumhuriyet Dönemi'nden bugüne geçen süredeki gelişmeleri daha iyi anlayabilmeleri için bir teorik altyapı sağlamayı amaçlar. Ders Türkiye'deki sosyal hareketlerle birlikte siyasi kurumları, siyasi kültürü ve sosyoekonomik gelişmeleri de sağlam bir demokrasinin oluşması ve ülkenin geçmişten kalan problemlerine vurgu yaparak inceler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3005

Türk Dış Politikası I

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği: Dünya konjonktüründeki radikal değişikliklerle Ortadoğu gibi bu radikal değişiklikleri çevreleyen bölgelerdeki her zaman var olan tehlikeler bizi Türk dış politikasının temel, geleneksel bazı varsayımlarını tekrar düşünmeye zorlar. Dış politika iç ve dış faktörlerin vektörel bir kombinasyonundan oluştuğu için 21. yüzyılın ilk on yılında Türk dış politikasının yerini belirlerken iç değişiklikler de göz önüne alınacaktır. Türk dış politika denkleminin iç ve dış dengesi sabit bir biçimde ABD, Avrupa ve Rusya’nın öngörülemez hareketleriyle iç istikrarsızlıklara karşı tehdit edilirken Türk dış politika analizi buna uygun olmak zorundadır. Ders çok çeşitli senaryolarla analitik alıştırmalar yapar.


 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3007

Uluslararası İktisat

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Merkantilizm, Mutlak Üstünlükler Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri, Fırsat Maliyeti, Dönüşüm ve Kayıtsızlık Eğrileriyle Analiz, Faktör Donatımı Kuramı, Leontief Paradoksu, Teknolojik Açık, Ürün Devreleri, Tercihlerin Benzerliği Yaklaşımları, Endüstri İçi Ticaret, Tekelci Rekabete Dayalı Dış Ticaret Kuramları, Dinamik Dış Ticaret Kuramları, Ticaret Hadleri, Singer-Prebish Tezi, Koruyucu Dış Ticaret Politikası Savunuları. Koruyucu Dış Ticaret Politikası Araçları, Gümrükler, Kotalar ve Sübvansiyonların Ekonomik Etkileri, Tarife Dışı Koruyucu Dış Ticaret Politikası Araçları, Bağlı Ticaret.Ödemeler Bilançosu, Ödemeler Bilançosunun Denkleşme Mekanizmaları: Klasik,Neo-klasik, Keynesyen ve Monetarist Yaklaşımlar, Sabit ve Esnek Kur Sistemleri, Döviz Kurlarındaki Değişmeyi Açıklayan Kuramlar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3009

Siyasal Düşünceler Tarihi

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: En iyi siyasal örgütlenme biçimi nedir? Devletin varlığı bir zorunluluk mudur? Siyasal otoriteye itaat nasıl meşrulaştırılabilir? Adalet nedir, nasıl gerçekleştirilebilir? Sosyal adalet diye bir şey var mıdır? Özgürlük nedir? Bireysel özgürlüklerin sınırları nelerdir? Bu ve benzeri sorular, toplum halinde yaşamın başladığı günden itibaren insanoğlunun kafasını kurcalayan sorular olmuştur. Bu sorulara sistematik cevap bulma uğraşısı, siyaset felsefesinin özünü oluşturmaktadır. Siyaset felsefesinin başlangıcı genel olarak antik Yunan’a, özelde de Sokrates’ekadar geri götürülür. “Siyasal Düşünceler Tarihi”, insanlığın peşini bırakmayan bu sorulara farklı dönemlerde, farklı düşünürlerce verilmiş cevapları inceler.

                                              

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3011

Uluslararası Özel Hukuk

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Bu derste; Genel prensipler, kurallar, kamu politikası, tasnif, yabancılar hukukunun uygulaması, sözleşme hukukunun uygulaması, evlilik hukukunun uygulaması, boşanma hukukunun uygulanması gibi konular işlenmektedir

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3013

Çağdaş Düşünce Akımları

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Günümüzde bir çok ülkede gördüğümüz siyasal kurumların kaynakları; Meclis Hükümeti Rejimi; İsviçre, Parlamenterizm;İngiltere,Türkiye, Yarı Başkanlık Rejimi;Fransa,Başkanlık Rejimi; ABD,Latin Amerika Ülkeleri,Otoriter Rejimler;Ortadoğu ve Asya Ülkeleri.Örnekler ışığında karşılaştırmalı analiz çalışmaları.


 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3015

Osmanlı Diplomasi Tarihi

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Osmanlı Diplomasi Tarihi dersinin temel kavramları olan "tarih" ve "diplomasi"nin tanımı. Osmanlı coğrafyası, nüfus bilgisi, Osmanlı hanedanının kimler olduğu, iktidarı meşrulaştırma yöntemleri. Osmanlı Beyliği'nin, diğer Anadolu beyliklerine nispetle daha küçük olmasına rağmen, kısa sürede büyümesi ve devlete dönüşmesi. Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nı kaybetmesinden sonra Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü durum ve yeniden toparlanabilmesinin sebepleri. II. Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden sonra yaşananlar, II. Bayezid ve I.Selim dönemlerindeki gelişmeler. I. Selim'in Doğu'daki başarılarından sonra, Kanuni Sultan Süleyman'ın Habsburglar ve Safeviler'le ilişkileri ve dönemin diplomasi anlayışı. Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde Osmanlı diplomasisinin nasıl yürütüldüğü, "ad hoc diplomasi" kavramı. Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyılın sonundan başlayarak, Avrupa devletleri karşısında üstünlüğünü kaybetmesinin nedenleri ve sonuçları. Doğu Sorunu" (Şark Meselesi) kavramının ortaya çıkışı, Yunan İsyanı ve sonuçları.  Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanma süreci ve ardından Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın isyanının Boğazlar konusunun uluslararasılaşması. Ad Hoc diplomasiden, Sürekli Diplomasi'ye geçiş, Osmanlı Devleti'nin yabancı ülkelerde ilk elçiliklerini açması ve Hariciye Nezareti'nin kuruluşu. Tanzimat'tan sonra Osmanlı Diplomasi'nde Babıali'nin daha etkin hale gelmesi, Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti'nin Rusya, Fransa ve İngiltere ile ilişkileri. II. Abdülhamid'in tahta çıktığı ortam ve yeni dış politika anlayışı. II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti'nin dış ilişkileri, Trablusgarp ve Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'nin ittifak arayışları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3017

Uluslararası Enerji Politikaları

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Bu ders 21. yüzyılın uluslararası arenasında jeopolitik teorisiyle enerji güvenliği arasındaki ilişkileri incelemektedir. Dersin ilk kısmı jeopolitik teorisine ayrılmıştır. Bu derste jeopolitik doğal kaynaklar, stratejik dominasyon ve coğrafi alanın etkileşimini ve bireysel ve kollektif amaçlarını takip eden çeşitli devlet ve devlet dışı aktörleri temsil etmektedir. Dersin ikinci kısmı özellikle enerji güvenliği kavramına odaklanmaktadır. Enerji güvenliği hükümetlerin ajandalarında önemli bir yer tutmaya başlamıştır fakat enerji güvenliğinin siyasi yönü göz önüne alınmamaktadır. Bu nedenle ders enerji güvenliğinin gerçekte ne olduğunu araştırmaktadır. Dersin üçüncü kısmı temel jeopolitik ve enerji güvenliği teorilerini göz önüne alarak Avrasya enerji sahnesindeki önemli aktörleri inceleyerek bu kavramların derinlemesine analizini içermektedir.Doğu Batı enerji koridoru ABD, AB, Rusya, Orta Doğu, Hazar Havzası ve Türkiye’yi temel aktörler olarak alınarak incelenecektir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3019

Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkileri

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Uluslararası iktisat teorisi, bölgesel ve uluslararası ticaret kuruluşları,  Türkiye’nin dış ticaretindeki yapısal problemler,  Türkiye’nin ihracat ve ithalatının yapısı, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkileri, Türkiye’nin Rusya ve Orta Asya Cumhuriyetleri ile ekonomik ilişkileri, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret problemleri, küreselleşme ve Türk Ekonomisi.

 


VI. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ392

Diplomatik Yabancı Dil II (İng.)

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Bu derste öğrenciler branşlarıyla ilgili konularda okuma parçaları çalışırlar. Özel olarak düzenlenmiş bu okuma parçalarında kendi alanlarıyla bağlantılı birçok yeni kelime öğrenirler ve ileride meslekleriyle ilgili yazılmış yayınları kolaylıkla takip ederler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3002

Türkiye AB İlişkileri

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği: Türkiye ve Avrupa Birliğinin 1963 Ankara Antlaşmasından günümüzse kadar devam eden ortaklık ilişkisi, 1996 başında Gümrük Birliğini gerçekleştiren Türkiye’nin tam üyelik bakımına mevcut konumu, üzerinde durulmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3004

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Bilimin Tanımı, Bilimin Amaçları ve Özellikleri, Bilimsel Yöntem ve Araştırma, Bilimsel Yönteme İlişkin Temel Kavramlar, Sosyal Araştırmaların Sınıflandırılması, Veri Toplama Teknikleri ve Sınıflandırılması, Verilerin Değerlendirilmesi ve Sunulması

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3006

Türk Dış Politikası II

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği: 1945 yılından itibaren dış politika tarihi, San Francisco Konferansı, NATO’nun kuruluşu, Türkiye’nin Dış ilişkileri ve bunun Türk iç politikasına etkileri, 1950-1960 dönemi dış politika olayları, bölgesel dengeler ve ittifaklar, Türk-Sovyet ilişkileri Dışişleri Bakanlığı kaynakları kullanılarak öğrencilere verilmektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3008

Çağdaş Devlet Düzenleri

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Ders bağlamında, farklı ülkelerin siyasal sistemlerinin temel özellikleri karşılaştırma yapılarak çalışılacaktır. Çalışma, bir yandan karşılaştırmalı hükümet sistemleri disiplini çerçevesinde yasama, yürütme ve yargının kuruluş, işleyiş ve aralarındaki ilişkiyi ele alacak, diğer yandan ülkelerin siyasal parti sistemleri, kamu yönetimi yapıları kamu yönetiminde yapılan reformları, yerel yönetimleri ve sivil toplum örgütleri ele alınacaktır. Bu çerçevede, temel olarak Birleşik Krallık (parlamenter sistem, merkeziyetçi yapı), Amerika Birleşik Devletleri (başkanlık sistemi, federal yapı), Fransa Cumhuriyeti (yarı-başkanlık sistemi, üniter yapı) ile Almanya (parlamenter sistem, federal yapı) üzerinde yoğunlaşacaktır. Dersin son bölümünde ise, ders çerçevesinde Türkiye’de güncel bir konu olan (yarı) başkanlık sistemine geçiş tartışmaları ele alınacaktır.


 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3010

Dış Politikada Kriz Yönetimi

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Kriz Yönetimine ilişkin kavramsal açıklamalar, dersin ilk konuları olacaktır. Kriz Yönetiminden anlaşılan hususlar üzerinde durulacaktır. Kriz Yönetiminin değişik boyutları vardır ve bunlardan bazıları, bu derste ağırlıklı olarak ele alınacaktır. Kriz Yönetiminin çatışmayı önleme boyutu ile, belli bir amacın gerçekleştirilmesinde veya belli bir sorunun çözülmesinde Kriz Yönetiminden ne şekilde yararlanabileceği, bu derste ağırlıklı olarak örneklerle işlenmeye başlanacaktır. Ülkelerin dış politikalarında ve uluslararası politikada ortaya çıkmış bazı olayların örnek olaylar olarak işlenmesi, belirli dış politika amaçlarına yönelik olarak senaryolar geliştirilmesi, bu ders içerisinde öğrenciye anlatılacak ve öğrencilerden bu konularda sınıfta sunacakları yazılı ödevler istenecektir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3012

Balkanlar ve Türk Yunan İlişkileri

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya, Makedonya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya dahil olmak üzere bağımsızlıklarından günümüze kadar Türkiye ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler, özellikle soğuk savaş dönemi ve Doğu Bloku’nun dağılmasından sonraki olaylar ve gelişmeler üzerinde durulmaktadır. Bu derste, Balkan devletlerinde sosyal ve siyasal gelişmelerin tarihi ve bölgesel istikrarsızlığın nedenleri ve sonuçları, bölge ülkeleri ile Yunanistan, Türkiye ve Rusya gibi bölgesel güçler arası ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak incelenmektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3014

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Türk Hukukunda uluslararası ticaret ile ilgili mevzuat, ihracat-ithalat mevzuatı, kambiyo mevzuatı, akreditifle ilgili mevzuat ve uygulamalar. Türk Gümrük mevzuatı ve uygulamaları, İhracatta gümrük işlemleri, İthalatta gümrük işlemleri, Menşe ve kıymet beyanı, transit rejimi, şartlı muafiyet, gümrük vergileri.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3016

ABD Dış Politikası

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Uluslararası Sistemde Amerika Birleşik Devletleri (ABD): Kuruluşu, Yayılması, Dünya düzeni kurma çabaları. ABD Dış Politikasının Toplumsal Kaynakları: Kamuoyu, Baskı ve çıkar grupları. ABD Dış Politikası Karar Alma Sistemi: Yürütmenin gücü Başkan, yasamanın gücü Kongre.  ABD Dış Politika Yaklaşımları: Kültür, İlkeler, Teorik temeller. ABD’nin Transatlantik Politikası: NATO, Avrupa, Türkiye, Sovyetler Birliği. ABD’nin Ortadoğu Politikası: Hedefleri, Stratejileri, Bölgeyle ilişkileri. ABD’nin Asya-Pasifik Politikası: Yayılması, Sömürgeciliği. ABD’nin Latin Amerika ve Afrika Politikası: Amerikan istisnacılığı, Emperyal  zihniyet.

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3018

Rus Dış Politikası

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Bu ders, pragmatik ve ideolojik boyutları ile Rus dış ve güvenlik siyasetini  ve bu siyasetin günümüze kadar geçirdiği evreleri, Rusya’nın Batı ile ilişkilerine odaklanarak  analiz eder. Bu açıdan Rusya’nın Avrupa ve ABD ile etkileşimini şekillendiren jeopolitik ve  jeo-ekonomik şartlar, soyutlanmacı, milliyetçi, birleştirici dürtüler ile siyasi ve kurumsal  mekanizmalar gibi çıkarları ve değerleri inceler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ3020

Ortadoğu Politikaları

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Orta Doğu Tarihinin Ana Hatları. Orta Doğu’da Dinler. Orta Doğu’nun Etnik, Ekonomik ve Sosyal Yapısı. Orta Doğu’da Milliyetçilik ve Siyonizm. Yeraltı Kaynakları ve Su Sorunu. Terörizm ve Silahlanma. Arap-İsrail Sorunu ve Orta Doğu Barış Süreci. 11 Eylül Sonrasında Orta Doğu. Orta Doğu’da “Devrimler” ve Siyasal Dönüşüm. Temel Sorunlar ve Bölgenin Geleceği.

 


VII. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4001

Diplomatik Yazışma-Konuşma Teknikleri I

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Diplomasi Teknikleri I dersinde yabancı dillerin önemi, diplomasinin tanımı, diplomasinin dili, diplomatik yazışmaların tanımı, diplomatik lisanların tarihi gelişmesi, diplomatik yazışma türleri, 1. Notalar, Sözlü Notalar, imzalı Notalar, Ortak Notalar, Identik Notalar, Nota Teatisi, Genelge Notalar 2. Muhtıralar, 3. Ortak Bildiriler, 4. Ortak Demeçler, 5. Basın Bildirileri) anlatılır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ491

Diplomatik Yabancı Dil III (İng.)  

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Hükümetler arası yazışmalarda, diplomatik yazışma türlerinde göz önünde bulundurulması gereken yazım kuralları, önce teorik olarak, sonra örnekler üzerinde ağırlıklı olarak işlenecektir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4003

Bitirme Tezi ve Semineri I

0

2

1

3

 

Dersin İçeriği: Bitirme Projesi, öğrencilere öğrenimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri iyi araştırılmış bir akademik çalışma ile ortaya koyma fırsatı sunar. Söz konusu çalışmanın konusu öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4005

Uluslararası İlişkilerde Çağdaş Yaklaşımlar I

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği: Dünya devletlerinin tümünü ilgilendiren sorunların başında geniş anlamı ile çevre sorunları gelmektedir. Bununla ilgili Haziran 1992 Rio de Janerio çevre ve Kalkınma Konferansı hepimize ışık tutmaktadır. Ancak, dünya devletlerinin hemen hemen hepsinin bir dönem yaşadığı, bir kısmının ise hala sıkıntısını çektiği her türlü köktenci akımlar terörizm, uyuşturucu, kaçakçılık gibi sorunlar daha uzun yıllar dünya devletlerini meşgul edecek ve uluslararası düzeyde bu tehlikelerle mücadele edebilmek için ortak zeminde buluşmak zorunda olacaktır. Çevre konusunda öğrencilere temel bilgiler verildikten sonra ülkemizi de yakından ilgilendiren terörizm, uyuşturucu, örgütlü suç grupları, uluslararası bağlantılarla kara para trafiği konularında uluslararası kuruluşlardan elde edilen bilgiler öğrencilere sunulmakta zaman zaman konunun uzmanları ile öğrencilere söyleşi yapma imkanı verilmektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4007

Dışişleri Hizmetinin Teşkilat ve Yönetimi

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Dışişleri hizmetinin anlamıi, önemi ve kapsamı, Dışişleri Bakanlığınını Kuruluşu, gelişmesı, görevleri ve yetkileri, Bakanlık Merkez Teşkilat yapısı, Yurtdışı teşkilatlanması, Dışişleri Meslek Memurluğu.


 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4009

Uluslararası İlişkilerde Kültür ve Kimlik

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Soğuk Savaş’ın sona ermesinin öngörülebilir sonuçlarından biri de etnik kimliklerin (mikro-milliyetçilik dahil) ve/veya mezhep ayrılıklarının tomurcuklanmasıydı. Soğuk Savaş’ın kendi ağır/keskin ideolojik kararları hakimken etnisite ve din temelli kimlik bir çeşit derin dondurucudaydı. Tüm yapı çökünce, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi yerlerde kimi zaman dehşet verici parçalanma süreçlerine tanık olduk. İslamcı, Hıristiyan evanjelik ya da başka bir şey de olsa dini aşırıcılık Soğuk Savaş yapısının yok olmasıyla kendine elverişli bir zemin buldu. Ders söz konusu olan bu küresel çıkmaza özel olarak dikkat çeker.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4011

Uluslararası Çevre Sorunları

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Bu ders, ekonomik ve siyasi gelişmelerle birlikte ortaya çıkan çevre sorunlarının ( nükleer silahların ve denemelerin, sanayileşmenin yarattığı kirlilik) ulusal ve uluslararası açıdan siyasi gelişimi ve dinamikleri, Yeşilciler Hareketi ve işlevi, Yeşil Barış Örgütü’nün işlevi, güncel siyasi karar ve politikaların çevre sorunları açısından etki ve sonuçlarının incelenmesini amaçlamaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4013

Uluslararası İşletmecilik

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Uluslararası İşletmeciğe Giriş. Ülke Dışı Faaliyetler. Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları. Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi. Uluslararası Pazarlama. Uluslararası Finansa Piyasalar ve Uluslararası Finansal Yönetim. Uluslararası İşletmelerde Örgüt Kültürü. Uluslararası Muhasebe

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4015

Dış Politikada Karar Verme

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Uluslararası Politikada Aktör ve Aktörler. Uluslarası Politikada Aktör Olarak Devlet. Uluslarası Politikada Uluslarası ve Uluslardışı Örgütler. Uluslararası Politikada Sistem ve Analiz Düzeyleri. Dış Politika Oluşturma Süreci ve Analizi. Dış Politikanın Girdi ve Çıktıları. Genel Değerlendirme. Dış Politika da Karar Alma Sürecinde Aktörlerin Rolü. Dış Politika Yapım Sürecinde Karar Alıcıların davranış ve tutumları ve bunun sonuçlar üzerindeki etkileri. Uluslarası Poltikada Ülke Çıkarları. Uluslararası Politika Tipolojileri (1). Uluslararası Politika Tipolojileri (2). Diplomasi ve Onun Dış Politika Yapım Süreci Üzerindeki Etkileri. Dış Politika da Yaptırımlar

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4017

Stratejik Yönetim

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Stratejik Yönetim ile ilgili terim ve kavramlar. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları. Dış Çevre Analizi. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri. Stratejik Yönlendirme. Temel Stratejiler ve Alt Grupları. Üst Yönetim Stratejileri. Rekabet Stratejileri. Fonksiyonel Stratejiler. Yönetim Stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler. Stratejilerin Uygulanması. Stratejik Değerleme ve Kontrol. Kurumsal Yönetişim ve Etik

 

 

VIII. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4002

Diplomatik Yazışma-Konuşma Teknikleri II

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği: Diplomasi Teknikleri II dersinde diplomatik konuşma türleri, diplomatik yazışma ve konuşmanın bazı temel deyimleri, müzakere teknikleri, anlaşma metinlerinin hazırlanmasında uyulacak esaslar, anlaşma metinlerinin imzalanmasında uyulacak esaslar, görüşme tutanaklarının tanziminde uyulacak esaslar, diplomaside gizlilik, bazı davranış kuralları, sosyal ilişkilerde dikkat edilecek bazı hususlar anlatılır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ492

Diplomatik Yabancı Dil IV (İng.)  

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Kriz dönemi yazışmaları, tebrik ve taziye yazışmaları, Cumhurbaşkanları (Devlet Başkanları) ve Başbakanlar arasındaki yazışmalar, özellik ve önem arz eden yanları ile, örnekler üzerinde işlenecektir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4004

Bitirme Tezi ve Semineri II

0

2

1

3

 

Dersin İçeriği: Tez yazım teknikleri, yöntemleri ve uygulanışı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4006

Uluslararası İlişkilerde Çağdaş Yaklaşımlar II

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği: Dersin bulunduğu haftanın güncel Uluslararası olay ve olayları (mümkünse Türkiye veya bölgeyle ilgili) ele alınır. Uluslararası güncel sorunların ve olayların tarihi süreci, ortaya çıkış nedenleri, geçmişte, günümüzde ve gelecekte muhtemel etki ve sonuçları, tarafların tutum ve politikaları ela alınarak bir sentez yapılır. Bunda amaç öğrencilerin uluslararası sorunları ele alış biçimleri, yöntemleri, sonuçları itibariyle sentez yapma kabiliyeti kazanmaları ve ayrıca öğrencilerin bilgi ve genel kültür edinmeleridir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4008

Uluslararası İlişkiler ve Etik

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Derste, etik ve ahlakın, uluslararası hukuk, ulus-aşırı ilişkiler ve dış politika oluşumunda oynadığı rol incelenmektedir.


 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4010

Türkiye’nin Komşu Ülkelerle İlişkileri

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: “Türkiye’nin Komşu Ülkelerle İlişkileri” dersinin amacı,“jeopolitik” ve “jeostratejik” kavramlarını açıkladıktan sonra, Anadolu’ya egemen olmuş devletlerin, komşularıyla benzer sorunlar yaşamış oldukları gerçeğinden yola çıkarak, günümüz Türk dış politikasının üzerinde titizlikle durduğu temel sorunları, mercek altına almaktır. Özellikle Anadolu’nun doğal uzantısı olan Ege Adaları çerçevesinde yaşanan deniz ve hava alanına ilişkin sorunlarla, Doğu ve Güney-doğu’da su kaynakları ve ideoloji ihracı gibi sorunlar, hukuki ve siyasi boyutta ele alınacaktır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4012

Uyrukluk ve Yabancılar Huk.

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Bu derste; doğumla kazanılan vatandaşlık, doğal vatandaşlık,, evlilik ile kazanılan vatandaşlık, uyum ile kazanılan vatandaşlık, idari otoriteler ile kazanılan vatandaşlık, vatandaşlığın kaybedilmesi, vatandaşlık hukuku, yabancıların gayrimenkul alım hakkı, yabancıların menkul alım hakkı, Türkiye’de yabancı yatırımları gibi konular incelenmektedir

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4014

Uluslararası İlişkiler ve Medya

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Uluslararası ilişkiler ve medya ilişkileri üzerinden hareket ederek, küreselleşmenin medya üzerindeki etkilerinin ele alındığı derste, küreselleşme yaklaşımı ve eleştirileri, uluslararası haber ajansları, çalışma şekilleri, habere yaklaşımları, küreselleşmenin haberciliğe kültürel, siyasi ve teknolojik olarak katkıları ve yönlendirmeleri, dış politikanın belirlenme sürecinde TV ve gazetelerin etkileri gibi konular incelenmektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4016

Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Sivil toplumun kuramsal kavram olarak tarih içerisinde gelişiminin incelerek demokrasinin gelişimi ile ilişkilendirilmesi; Sivil toplum kavramının felsefi ve teorik temelleri; Sivil toplum kavramının zaman içerisinde geçirdiği evrim ve kavrama ilişkin güncel tartışmalar; Sivil toplum kuruluşlarının işlevleri, çeşitleri ve ülke örnekleri bazında farklılıklar; Sivil toplum ve devlet ilişkileri; Sivil toplum ve yerel/merkezi yönetimler; Demokrasinin özneleri; Katılımcı demokrasi; Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir demokrasi ilişkisi; Kalkınma da üçüncü sektör yaklaşımları; Uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin çerçevesi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BUİ4018

Bölgesel Entegrasyonlar

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği: Bu ders bölgesel entegrasyonun farklı kavramlarını ve deneyimlerini analiz etmektedir. İncelenecek bölgeler Batı ve Doğu Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Güney Doğu Asya ve Afrika’dır. Bu derste hem karşılaştırmalı siyaset hem de uluslararası ilişkiler yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu nedenle hem siyasi yapılar ve iç politika problemleri, hem de tek tek ülkeler arasındaki ilişkiler ve bu ülkelerin işbirliği / entegrasyon olasılıkları anlatılmaktadır.